Politika IMS

ZDRAVÝ POHĽAD NA SVET je základnou filozofiou UNIMED PHARMA, spol. s r. o., ktorá vyvíja, vyrába a dodáva očné lieky – očné roztokové kvapky a zdravotnícke pomôcky – irigačné roztoky a vnútroočné diagnostiká.

 • Integrovaný systém manažérstva (IMS) je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie spoločnosti a je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach, najmä v dosahovaní neustále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu produktov, prevencii úrazov a tiež ochrane životného prostredia, vrátane prevencie.
 • Zavedený a udržiavaný Integrovaný systém manažérstva sa zakladá na dodržiavaní požiadaviek aktuálnych noriem EN ISO 9001, EN ISO 13485, aplikovateľných regulačných požiadaviek Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach (MDR) a Správnej výrobnej praxe: EudraLex The Rules Governing Medicinal Products in the EU  Volume 4 - EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use. Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products (GMP).
 • Úspešnosť a konkurencieschopnosť UNIMED PHARMA, spol. s r. o. vo farmaceutickom priemysle vidíme v spôsobilosti deklarovať zhodu s uplatniteľnými regulačnými požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
 • Vlastným vývojom produktov zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pacientov a používateľov, dlhodobú spokojnosť zákazníkov, vlastníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.
 • Presadzovať a dodržiavať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinnosti vyplývajúce z legislatívy ako neoddeliteľnú súčasť Integrovaného systému manažérstva a všetkých podnikateľských aktivít smerujúcich k rozvoju spoločnosti a jej zamestnancov.
 • Súčasťou firemnej kultúry je angažovanosť zamestnancov, ktorí zodpovedne pristupujú ku kvalite produktov, životnému prostrediu a ochrane zdravia.
 • Sústavným vzdelávaním a zvyšovaním spôsobilosti zamestnancov zvyšujeme povedomie o kvalite produktu, dôležitosti dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Manažment UNIMED PHARMA spol. s r. o. neustálym zavádzaním nových technológií a infraštruktúry vytvára základný predpoklad pre napĺňanie podnikateľského zámeru a neustáleho zlepšovania.
 • Dodávateľov si starostilo vyberáme a hodnotíme so zameraním na kvalitu dodávaných materiálov alebo služieb.
 • Našimi partnermi sú všetci naši dodávatelia a tiež sú zainteresovaní na plnení našej Politiky IMS.
 • Efektívnou komunikáciou udržiavať vzájomnú spoluprácu so zainteresovanými stranami s cieľom vytvárať hodnoty a skúsenosti.

Schválil: RNDr. Elena Slučiaková
    Generálny riaditeľ spoločnosti

Dňa: 31.05.2024