Politika SIM

UNIMED PHARMA spol. s r. o. vyvíja, vyrába a dodáva očné lieky – očné instilácie, zdravotnícke pomôcky – irigačné roztoky. Máme zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorého súčasťou je systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Náš systém sa zakladá na dodržiavaní požiadaviek noriem ISO 9001, ISO13485, ISO 14001 a OHSAS 18001

 • Systém integrovaného manažérstva je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie spoločnosti a je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach, najmä ochrane životného prostredia vrátane prevencii znečistenia, bezpečnom prevádzkovaní, v prevencii úrazov a poškodenia zdravia a dosahovaní stále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu.
 • Rozvoj podnikania je orientovaný na dlhodobú spokojnosť zákazníkov, vlastníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.
 • Presadzovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako neoddeliteľnú súčasť systému integrovaného manažérstva a všetkých podnikateľských aktivít smerujúcich k prosperite spoločnosti a jej zamestnancov.
 • Dodržiavať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinnosti vyplývajúce z legislatívy, ako aj záväzky vyplývajúce z iných dokumentov, ktoré spoločnosť prijala.
 • Súčasťou podnikovej kultúry je zodpovednosť a postoj zamestnancov ku kvalite, životnému prostrediu a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.
 • Sústavným vzdelávaním a zvyšovaním spôsobilosti zamestnancov zvyšujeme povedomie o kvalite produktu, dôležitosti dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o pôsobení na životné prostredie.
 • Manažment Unimed Pharma spol. s r. o. neustálym rozvojom SIM vytvára základný predpoklad pre napĺňanie podnikateľského zámeru a neustále zlepšovanie.
 • Dodávatelia sú našimi partnermi a sú zainteresovaní na plnení našej Politiky SIM.
 • Úspešnosť vidíme v udržiavaní zhody podnikania s legislatívnymi požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
 • Efektívnou komunikáciou so zainteresovanými stranami optimalizujeme SIM.

OCUflash® - prvá pomoc na podráždené oči

OCUflash® - prvá pomoc na podráždené oči
 • pôsobí dezinfekčne  a protizápalovo
 • používaním zmierňuje riziko vzniku infekcie a zápalu
 • zmierňuje opuch a začervenanie
 • pomáha pri jačmeni, zahnisaní očí