Politika SIM

UNIMED PHARMA spol. s r. o. vyvíja, vyrába a dodáva očné lieky – očné roztokové instilácie a zdravotnícke pomôcky – irigačné roztoky a vnútročné diagnostiká. Máme zavedený a udržiavaný systém integrovaného manažérstva (SIM), ktorého súčasťou je systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva.

Náš systém sa zakladá na dodržiavaní požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 13485 a ISO 14001.

  • Systém integrovaného manažérstva je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie spoločnosti a je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach, najmä ochrane životného prostredia vrátane prevencii znečistenia, bezpečnom prevádzkovaní, v prevencii úrazov a poškodenia zdravia a dosahovaní stále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu.
  • Rozvoj podnikania je orientovaný na dlhodobú spokojnosť zákazníkov, vlastníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán.
  • Presadzovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako neoddeliteľnú súčasť systému integrovaného manažérstva a všetkých podnikateľských aktivít smerujúcich k prosperite spoločnosti a jej zamestnancov.
  • Dodržiavať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinnosti vyplývajúce z legislatívy, ako aj záväzky vyplývajúce z iných dokumentov, ktoré spoločnosť prijala.
  • Súčasťou podnikovej kultúry je zodpovednosť a postoj zamestnancov ku kvalite, životnému prostrediu a ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci.
  • Sústavným vzdelávaním a zvyšovaním spôsobilosti zamestnancov zvyšujeme povedomie o kvalite produktu, dôležitosti dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o pôsobení na životné prostredie.
  • Manažment UNIMED PHARMA, spol. s r. o. neustálym rozvojom SIM vytvára základný predpoklad pre napĺňanie podnikateľského zámeru a neustále zlepšovanie.
  • Dodávatelia sú našimi partnermi a sú zainteresovaní na plnení našej Politiky SIM.
  • Úspešnosť vidíme v udržiavaní zhody podnikania s legislatívnymi požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.
  • Efektívnou komunikáciou so zainteresovanými stranami optimalizujeme SIM.

Shválil: ZpS

Dňa: 4.3.2020